„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Veřejná podpora – POSKYTOVATEL

 

VEŘEJNÁ PODPORA

(odborný akreditovaný seminář na míru)

 

PRAKTICKÁ APLIKACE PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY PŘI FINANCOVÁNÍ NEJEN NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

 

V květnu 2016 jsme uspořádali v Brně první konferenci na téma „Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory“. Její 2. pokračování je připraveno na 20. 10. 2016 v Praze (www.dynatech.cz/konference). Z četných ohlasů z konference vyplynulo, že by příspěvkové organizace resp. jejich zřizovatelé uvítali zorganizování instruktážního pracovního semináře, „šitého přímo na míru“ jejich vlastních potřeb, na němž by byly probrány praktické kroky, úskalí a rizika při zavádění vhodných organizačních, právních, finančních a účetních nástrojů uvnitř jejich organizace. Na základě tohoto požadavku jsme pro Vás připravili nabídku na uspořádání tohoto odborného semináře ve vašich prostorách, v předem dohodnutém termínu, za dále uvedených podmínek.

 

Právní rámec

Jsou přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie, zejména čl. 107/1 SFEU – veřejná podpora a čl. 106/2 – služby obecného hospodářského zájmu. Jednotlivé předpisy upravující „režimy“ veřejné podpory podpora de minimis, podpora podle GBER a podpora SGEI.

 

Čísla akreditací:

 • AK/PV-476/2016
 • AK/VE-261/2016

 

Příprava semináře

Aby bylo možno odborný seminář skutečně připravit zcela konkrétně na potřeby Vaší skupině organizací, rádi bychom v dostatečném předstihu obdrželi od Vás základní informace o vybrané  organizaci, na které budou demonstrativně představeny veškeré principy:

 • Zřizovací listina (aktuální) pro vybranou příspěvkovou organizaci.
 • Výroční zprávy vybrané příspěvkové organizace.
 • Rozhodnutí o přidělení financování – rozhodnutí Rady, rozpočet, apod.
 • Závazné ukazatele rozpočtu.
 • Rozbor hospodaření organizací.
 • Rozpis poskytnutých/získaných prostředků.
 • Vyplněný stručný formulář, který bychom vám dali k dispozici.

Odborný seminář je pořádán v prostorách úřadu, proto je nutné, abyste zajistili místnost vč. projektoru a zorganizovali osoby, které se mají semináře účastnit.

 

Pro koho je odborný seminář vhodný:

 • Volení zástupci územně samosprávného celku.
 • Zástupci poskytovatelů dotací.
 • Zástupci příslušných odborů, do jejichž působnosti spadají činnosti PO.
 • Zástupci ekonomického a majetkového odboru.
 • Zástupci právního odboru.

 

Program odborného semináře

Odborný seminář je koncipován jako jednodenní, rozdělený na dvě části. Předpokládá se interaktivní forma s řízenou diskusí.

1. části (cca 9.00 – 12.00 h) představí lektoři odborného semináře problematiku veřejné podpory a jednotlivé oblasti, jimž je zapotřebí při zavádění nástrojů aplikace pravidel veřejné podpory věnovat pozornost. Vzhledem k tomu, že lektoři budou předem seznámeni s Vaší aktuální situací, bude možno jednotlivé oblasti prezentovat zcela konkrétně na podmínkách úřadu a vybrané organizace.

2. části (cca 13.00 – 15.00 h) budou diskutovány příklady dobré praxe a konkrétní konzultace k praktickým otázkám v oblastech, které byly v dopolední části identifikovány jako klíčové.

Každou část programu povede lektor, který je v dané oblasti odborníkem a má praktické zkušenosti při řešení obdobných případů příspěvkových organizací.

 

Cenové podmínky

Celková cena za uspořádání odborného semináře na míru pro úřad je 35 000,- Kč.

Na cenu případných následných konzultací Vám bude poskytnuta sleva 500 Kč z celkové hodinové sazby 1 500Kč. Po slevě je tedy cena hodinové sazby konzultací 1 000 Kč bez DPH.

 

Lektorský tým a sledované oblasti 

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Metodik účetnictví organizací veřejného sektoru, odborný asistent na Fakultě financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze.

Mgr. Michal Hájek

Certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti finanční kontroly

Ing. Kristýna Honzů, MA

Certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti veřejných služeb

Ing. Marcela Pardovská

Zástupce ředitele příspěvkové organizace, odborník v oblasti implementace pravidel veřejné podpory do prostředí příspěvkových organizací

 

S čím vám můžeme ještě pomoci

V návaznosti na výsledky odborného semináře jsme připraveni na základě vašich požadavků pomoci i při samotném zavádění aplikačních nástrojů formou následných konzultací či se přímo podílet na tvorbě potřebných metodik, smluv a dalších právních dokumentů, nastavení vnitřních účetních předpisů a směrnic.

 

Kontakty

Uspořádání odborného semináře na míru je třeba plánovat s dostatečným předstihem, aby mohl být zajištěn vhodný termín pro všechny účastníky a mohla proběhnout i nezbytná komunikace a předání podkladů v rámci přípravy.

V případě zájmu o uspořádání odborného semináře na míru ve vaší organizaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím následující kontaktní osoby:

 

Mgr. Miloslav Kvapil               

Email:      kvapil@dynatech.cz

Telefon:  +420 608 828 800

 

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.