„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Spolupráce od roku 2012

Řešení na Olomouckém kraji:

  • Pre-audit Systému řízení příspěvkových organizací

    • Rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.
    • Výstupem je Pre-auditní zpráva, která obsahuje zhodnocení aktuální úrovně Systému řízení PO
      a doporučení směrem k implementaci vhodných opatření nebo hloubkovému auditu vybraných komponent. Významnou příležitostí je také benchmarking výsledků v rámci všech krajů a měst účastnících se tohoto projektu.

    • Pre-auditní zpráva poměřuje potenciální příležitosti, rizika a přínosy stávajícího a žádoucího stavu a je  podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci následných projektů a opatření v této oblasti.