„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Město Liberec

Město Liberec

Spolupráce od roku 2013

Řešení na městě Liberec:

 • Pre-audit Systému řízení příspěvkových organizací

  • Rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.
  • Výstupem je Pre-auditní zpráva, která obsahuje zhodnocení aktuální úrovně Systému řízení PO a doporučení směrem k implementaci vhodných opatření nebo hloubkovému auditu vybraných komponent. Významnou příležitostí je také benchmarking výsledků v rámci všech krajů a měst účastnících se tohoto projektu.
  • Pre-auditní zpráva poměřuje potenciální příležitosti, rizika a přínosy stávajícího a žádoucího stavu a je podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci následných projektů a opatření v této oblasti

 

 • Implementace nového systému řídící kontroly pro dvě příspěvkové organizace statutárního města Liberec
  • Dodávka softwarového nástroje
  • Předimplementační analýza
  • Kompletní implementace na dvě PO
  • Zkušební provoz
  • Produktivní provoz s dohledem